MOPED s.r.o.

MOPED s.r.o.

Komplexní zajištění staveb v oblasti protipožární ochrany, hydroizolace a sanace staveb, zesilování konstrukcí kompozitními materiály.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

MOPED s.r.o.
Hodolanská 32
772 00, Olomouc
IČO: 268 32 771

Kontakt

Telefon: 585 243 614,
Fax: 585 244 111
E-mail: moped@moped.cz
Web: www.moped.cz

O nás

Fa Mojmír Doseděl – MOPED vznikla v roce 1992. V roce 1994 se začala zabývat požární bezpečností staveb. Nyní nabízí komplexní systém požární ochrany pro všechny oblasti stavebnictví.

V roce 1998 byla firmě MOPED nabídnuta možnost spolupracovat s firmou NEKAP, která v té době byla dovozcem materiálů XYPEX a jenž jsou dnes touto firmou vyráběny licenčně . Od první aplikace materiálu XYPEX začala firma v oblasti hydroizolací a sanací získávat zkušenosti, které dnes využívá k provádění kompletních hydroizolačních prací .
Činnost firmy má tedy dvě hlavní spektra – protipožární ochranu staveb a hydroizolace a sanace betonových konstrukcí .

Sortiment

HYDROIZOLACE a SANACE

1. Injektáž betonových konstrukcí těsnicí a pevnostní :

Jednou z možností sanování betonových konstrukcí jsou injektáže, což je proces čerpání kapaliny o proměnlivé viskozitě do zeminy, rozštěpené horniny nebo betonu pro snížení propustnosti těchto materiálů. Vpravení materiálů je mířeno do, za nebo kolem konstrukce nebo prvku pro vytvoření zábrany proti kapalinám nebo parám. K typickým aplikacím patří i utěsnění trhlin a spár proti průniku vody. V zásadě lze injektáže rozdělit na vnitřní a vnější :

Vnitřní injektování :

- umožňuje ztekuceným materiálem vyplnit nežádoucí diskontinuity, jako například trhliny uvnitř betonové konstrukce. Uvnitř prvku pak materiál zatuhne a nabude požadovaných strukturálních a konstrukčních vlastností. Vnitřní injektáž se používá pro opravu míst v betonu, která jsou narušena, obsahují mezery nebo dutiny. 

Vnější injektování :

- uložení čerpatelného materiálu vně konstrukce, obvykle v okolní základové zemině nebo na rozhraní mezi konstrukcí a zeminou. Injektážní materiály lze používat buď pro zajištění přenosu zatížení mezi konstrukcí a zeminou nebo pro odstranění nežádoucího sedání.

2. Hydroizolace, sanace, nátěry a opravy betonu :

Betonové a železobetonové konstrukce jsou hlavně v exteriéru vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, životnímu prostředí a zásahům člověka, např. při ošetřování komunikací v zimním období.

Proto dochází k poruchám betonu, jako je :

-          koroze výztuže

-          koroze betonu

-          trhliny způsobené statickými vlivy

-          trhliny způsobené smršťováním

-          poškození beton teplotními vlivy

Pro sanaci železobetonu je na trhu velká řada systémů. Sanační malty většinou rozlišujeme na dva základní typy

-          hrubozrnné pro sanace v řádu cm

-          jemnozrnné pro finalizaci povrchu

Nedílnou součástí ochrany betonu je použití stěrkových hydroizolací.

Tyto technologie mají oproti klasickým postupům řadu výhod :

-          velmi snadná aplikace

-          systém je bezespárý

-          snadné řešení detailů

-          pohodlné dodatečné dotěsnění

-          mnoho stěrek řeší i radonové riziko

-          mnoho stěrek má atest pro styk s pitnou vodou 

3. Dodatečná vodorovná izolace zavlhlého zdiva, hydroizolační stěrky a sanační omítky :

Sanace vlhkého zdiva je systém navzájem na sebe navazujících stavebních operací a opatření, které zabrání dalšímu zavlhávání zdiva objektu a zajistí postupné vysoušení zdiva.

Prvním krokem při odvlhčování objektu je důkladný průzkum a návrh kompletní sanace vlhkého objektu, což provádíme zdarma.

Dalším krokem bývá provedení izolace proti vzlínající vlhkosti zdivem, což řešíme infúzní clonou. Infúzní clona se provádí injektáží ekologicky nezávadného roztoku do zdiva přes injektážní vrty. Na zdivo jsou následně provedeny sanační omítky, případně rozšířené o izolační vrstvy.

 

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB

1. Protipožární obklady, podhledy, příčky :

protipožární obklady konstrukcí, obklady ocelových sloupů a nosníků v rozsahu návrhových teplot od ≤ 350 ºC do ≥ 700 ºC v hodnotách požární odolnosti R15 – R 180

  -  protipožární podhledy a přímé obklady masivních stropů Rp 30 – Rp 120

  -  podhledy ve funkci samostatných požárních předělů EI 30 – EI 120

  -  protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy REI 30 – REI 90

  -  protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů REI 30 – REI 90

  -  nosné a nenosné požární stěny a šachtové příčky REI 30 – REI 240

  -  požární parapetní dílce EW 30 – EI 90

2. Požárně těsnicí a spárovací materiály a požární ochrana prostupů :

  -  těsnění stavebních spár EI 60 – EI 180

  -  těsnění dilatačních spár EI 90 – EI 120

  -  požární ochrana prostupů plastového potrubí EI 60 – EI 120

  -  požární ochrana prostupů ocelového potrubí EI 30 – EI 180

  -  montáž požárních větracích tvarovek EI 30 – EI 90

  -  požární ochrana prostupů kabelů přes požárně dělicí konstrukci EI 30 – EI 120  

3. Požární ochrana ventilačních zařízení (VZT) a zařízení pro odvod kouře :

  -  obklad VZT z ocelového plechu, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120

  -  obklad VZT z ocelového plechu, namáhání ohněm z vnitřní strany EI 30 – EI 120

  -  výroba požárního VZT, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120

  -  výroba požárního VZT, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120 

4. Dodávka a montáž protipožárních uzávěrů :

  -  požární revizní dvířka EI 30 – EW 90

  -  ocelové požární dveře EW 15 – EI 60

  -  dřevěné požární dveře EW 15 – EI 45

  -  požárně ochranná zasklení EI 30 – EI 90  

5. Protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí :

  -  protipožární nátěry ocelových konstrukcí s požární odolností R 15 – R 45 dle zatížení konstrukce a jednotlivých Am/V (O/F)

  -  protipožární nátěry dřevěných konstrukcí

  -  bezbarvý (transparentní)

  -  barevný

  -  mléčný do průmyslových prostor

  -  ošetřením dřeva protipožárním nátěrem dosáhneme :

 a)      snížení stupně hořlavosti

 b)      snížení indexu šíření plamene po povrchu

LAMELY

 - Uhlíkové lamely jsou vlastně uhlíková vlákna laminována s minimálním obsahem vláken 68%. Jsou to tedy zesilovací systémy, používající se jako dodatečná externí lepená tahová výztuž. Použití je opravdu široké, neboť se používají na železobetonových, ocelových či dokonce dřevěných konstrukcích.

Kdy a kde je potřeba použít uhlíkové lamely :

  • zvýšení užitného zatížení - změna účelu nebo užití konstrukce
  • oslabení konstrukce vlivem nových prostupů
  • konstrukční chyba - chyba v návrhu nebo provádění
  • náhodné nebo mimořádné zatížení
  • prodloužení požadované životnosti
  • koroze výztuže nebo předpínacích kabelů
  • zvýšení agresivity prostředí oproti projektu
  • změna norem

Reference

Reference

Kvalita

Za dobu naší činnosti máme mnoho spokojených zákazníků, neboť profesionálně a zodpovědně přistupujeme i k zakázkám menšího rozsahu, jako jsou sanace vzlínající vlhkosti, izolace vlhkého zdiva, hydroizolace a sanace sklepů a obecně vysušování a odvlhčování rodinných domů.

Izolaci a sanaci zdiva provádíme při použití nejmodernějších technologií a materiálů. Náš technik Vám na místě stavby ZDARMA provede základní stavebně technický průzkum, na jehož základě Vám opět ZDARMA vypracujeme oceněný technologický postup sanace, vedoucí k trvalému odstranění vlhkosti ve zdivu.

 

 

Na koho se obrátit

Vedoucí - protipožární ochrana staveb
Mojmír Doseděl
585 243 614 , 777 888 993
Vedoucí - hydroizolace
Petr Doseděl
585 243 614 , 777 888 992

Další adresy

Sídlo firmy :
Wellnerova 451/8
779 00 Olomouc


Zařazení do kategorií