KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o. - Brno

KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o. - Brno

Jako součást světového koncernu působíme v oboru speciálního zakládání staveb. Mezi naše činnosti patří založení staveb, zajištění stavebních jam, hloubkové zlepšování zemin, opěrné a těsnicí konstrukce, sanace základových konstrukcí, sanace sesuvů, hloubkové odvodňování a geotechnické konstrukce v rámci životního prostředí a podzemních staveb.

Ovládáme a využíváme technologie jako vibrační nebo dynamické hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, velkoprůměrové vrtané piloty včetně CFA pilot, maloprůměrové piloty (mikropiloty), Duktilní piloty, zemní kotvy, hřebíkování, různé druhy pažících stěn, injektáže včetně tryskové i kompenzační injektáže, těsnicí stěny včetně štětovnic, hloubkové odvodnění apod. Taktéž sami předmětné problémy konzultujeme, řešíme a projektujeme s garancí autorizace v oboru geotechnika.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KELLER - speciální zakládání, spol. s r.o. - Brno
Vídeňská 120
619 00, Brno
IČO: 49702190

Kontakt

Telefon: 547 424 381
E-mail: office.brno@keller.com
Web: www.keller-cz.com

O nás

Jsme česká pobočka, součást globální korporace Keller Group, jedné z největších světových společností v oboru speciálního zakládání.

Věříme, že najdete důvod, proč si vybrat pro Váš projekt právě nás.

Sortiment

Založení stavby :

Pro všechny geologické poměry, jednoduché, složité, ale třeba i na poddolovaném, sesuvném území či na území s vysokou hladinou podzemní vody, disponujeme širokou škálou technologií speciálního zakládání pro hlubinné založení stavby, jako např. hloubkové vibrační zhutňování, vrtané piloty a řadou jiných.
Moderními metodami dokážeme minimalizovat případná rizika při zakládání, zlepšit vlastnosti základové půdy nebo přenést zatížení od stavby do prostředí příznivějších vlastností.
Po provedení podrobného průzkumu doporučíme pro zjištěné geologické poměry nejvhodnější postup pro založení stavby, pro který připravíme projekt, abychom jej pak zrealizovali.

Zajištění stavební jámy :

Stavby se již zpravidla nezakládají na povrchu, ale v určité hloubce pod povrchem, tedy ve stavební jámě. Svahy jámy se musí po dobu stavby udržet v rovnováze.

Používá se např. stěna ze sloupů tryskové injektáže (podchytí sousední objekty a zajistí maximální využití stavebního pozemku), dále záporové pažení (tzv. berlínské metoda), štětová stěna, pilotová stěna, stěna z mikropilot, mikrozápor, stěna z promíchávané zeminy (Deep Soil Mixing – „DSM“), podzemní stěna betonová (tzv. milánská stěna), někdy postačí hřebíkování, aplikace stříkaného betonu. Pro volbu metody jsou rozhodující geologické poměry i staticko-konstrukční záměry.

Hloubkové zlepšování :

Ne vždy poskytují geologické poměry pro založení stavby příznivé podmínky. Málo únosná půda se dá technologiemi zlepšování zemin upravit v libovolně velkém rozsahu. Tyto metody vedou k urychlení konsolidace, tím k zlepšení mechanicko-deformačních vlastností zemin, ale i ke snížení propustnosti zejména hrubozrnných zemin. Zeminy v hloubce umíme zhutňovat různými způsoby, můžeme do nich vmíchávat a zahutňovat materiály únosnější, nebo je dokážeme v hloubkách promíchávat a přidávat do nich zpevňovací prostředky, například cement, dokážeme tak přeměnit málo únosné zeminy na materiál podobný betonu.

Moderní technologie slouží k předkonsolidaci zemin, jejich vyztužování moderními prvky, např. pro těleso železničního spodku nebo násypy silnic, dále ke stabilizaci zemin, skládek a navážek, nebo k vylepšení podloží pod deformujícími se objekty.

Opěrné konstrukce :

Stavbou bychom mohli ohrozit stabilitu okolního přírodního prostředí, natož pak poblíž existujících objektů. Mohli bychom porušit rovnovážný stav sousedního území, které by se mohlo dostat do pohybu sedáním nebo sesouváním. V jednoduchých případech se stabilita stěn výkopu při jeho hloubení zajišťuje klasickými opěrnými konstrukcemi – opěrná, zárubní zeď, monolitická, prefabrikovaná, tížná (gravitační) zeď, úhlová zeď, gabionová zeď, případně mostní opěra.

Sanace základů :

Poruchy stavebních konstrukcí, rekonstrukce objektů, nástavba budovy nebo její přístavba, stejně tak jako sanace historických objektů vyvolá často potřebu sanace základů, ale i zlepšení základových poměru objektu. Pro tyto složité geotechnické problémy má KELLER k dispozici metody speciálního zakládání staveb. Řeší se jimi i omezení nebo aspoň redukce sedání starších objektů, ale např. i sanace opěry mostu nebo věžových konstrukcí. Po detailním inženýrskogeologickém a stavebnětechnickém průzkumu se rozhodne o volbě nejvhodnějších opatření, pro něž KELLER zpracuje projekt a zajistí realizaci.

Pro podchycení objektu se užívá zejména trysková injektáž SOILCRETE®, mikropiloty nebo injektáž pod základy, což lze realizovat i z malých sklepních prostorů. Injektováním podloží metodou SOILFRAC® se dosáhne vyrovnání (zvedání) objektu do rovnovážného stavu. K řízení a kontrole těchto náročných geotechnických opatření slouží složitá, zkušenostmi ověřená elektronická aparatura.

Těsnicí konstrukce :

Při výstavbě přehradních nádrží, jejich rekonstrukcích nebo při výstavbě protipovodňových opatření je nutné zabránit průniku podzemní vody nebo odtoku vody z části horninového prostředí, taktéž je často vyžadováno prodloužení průsakové čáry. K tomuto účelu se využívají technologie speciálního zakládání – podzemní těsnící stěny.

Podzemní těsnící stěny se rovněž využívají při hloubení stavebních jam pod hladinou podzemní vody. K zabránění, nebo aspoň omezení přítoku vody do výkopu slouží těsnicí stěna v bocích jámy (zároveň slouží jako pažící stěna), někdy je nutné i těsnění dna stavební jámy.

Ke slovu tak přicházejí injektáže a další metody speciálního zakládání staveb, sloužící k těsnění proti vodě, jako např. trysková injektáž, Deep Soil Mixing, hloubkové vibrační technologie, štětovnice, převrtávané piloty, podzemní stěny a další.

Životní prostředí :

Metody speciálního zakládání se uplatňují i jako ekologická opatření pro ochranu životního prostředí k těsnění proti kontaminaci, kde je třeba uzavřít část horninového prostředí proti průniku nebezpečných látek v okolí chemických provozů v průmyslu, úložišť nebezpečného materiálu (nádrží, deponií, odkališť), ale i skládek, aby se zamezil průnik např. toxických látek. Kontaminované území dokážeme uzavřít podzemní těsnicí clonou, aby se tak zajistila ochrana podzemních vod. Naše technologie slouží k sanaci skládek, moderními metodami dokážeme stabilizovat horninové prostředí i v nepřístupných místech pod budovami, a tím umožnit jejich dekontaminaci, zneškodnit je na místě injektáží speciálními látkami a nebo je trvale uzavřít.

Sanace sesuvů :

V našich přírodních poměrech se často setkáváme se sesuvy, kdy se poruší stabilita svahu, který se dostává do pohybu, čímž někdy vznikne i rozsáhlé sesuvné území. Nastalá deformace svahu působí škody na stavebních objektech, nejčastěji liniových dopravních konstrukcích nebo občanské vybavenosti. K prevenci vzniku sesuvů a zajištění svahu slouží řada opatření pomocí metod speciálního zakládání. Nejčastější příčinou vzniku sesuvu je voda. Snažíme se tedy o odvodnění nejen povrchových, ale i podzemních vod. Slouží k tomu snížení hladiny studněmi, z nichž se voda odvádí drenážemi, odvodňovacími vrty, zejména subhorizontálními. Svahy v zeminách se zajištují jejich hřebíkováním, kotvením, ochranou stříkaným betonem, ale i všemi technologiemi pažících a opěrných stěn.

Proti tlaku sesouvajících se hmot se budují stěny z velkoprůměrových pilot, kotvených do podloží, stejně tak i ze štěrkových pilířů, sloupů tryskové injektáže nebo Deep Soil Mixing. Ve skalních svazích se preventivně užije zakrytí sítěmi a přestříkání betonem, mikropilotami, nejčastěji se skalní stěny zajišťují kotvením.

Hloubkové odvodnění :

V územích s mělkou hladinou podzemní vody je třeba před výstavbou území odvodnit, neboť pod vodou stavět neumíme. Kromě klasických drenáží nám ke snížení hladiny podzemní vody poslouží čerpání vody ze studní, které našimi soupravami v předstihu vyvrtáme. K vysušení zamokřených území užijeme moderních zavrtávaných nebo vtlačených geodrénů, jimiž se urychlí konsolidace zemin a tím podaří jejich zpevnění. K odvodnění svahu, ohroženého nebo postiženého sesouváním, užijeme subhorizontálních vrtů, kterými se stáhne podzemní voda z okolí potenciálních smykových ploch.

Podzemní stavby :

Při pracích hornickým způsobem se dnes pro snížení rizika závalu nebo průvalu horninové prostředí v předstihu upravuje metodami speciálního zakládání. Zajišťuje se jimi zabezpečení výrubu, ochrana čelby, stabilizace stěn tunelu, a tím omezení vlivu na zástavbu, ochrana nadzemních objektů a redukce poklesové kotliny vzniklé poddolováním, omezí se přítoky vody do díla. Zlepšené horninové prostředí umožní spolupůsobení masivu s dočasným i trvalým vystrojením a tím jeho zeštíhlení a zlevnění. Usnadní se a urychlí ražení štol, hloubení různých jam, jímek nebo startovacích šachet. V bohaté nabídce technologií firmy KELLER k tomu slouží těsnicí a vyztužovací injektáže, „ochranné deštníky“ z mikropilot nebo tryskové injektáže, kotvení, odvodňovací vrty, všechny technologie pažících stěn aj.

Projektování :

Speciální zakládání staveb je obor, který vyžaduje maximálně těsnou spolupráci mezi realizací a projekční činností. Protože při stavebních pracích v přírodním (horninovém) prostředí je třeba okamžitě řešit rozličné geotechnické problémy, disponuje společnost dostatečným počtem fundovaných, zkušených projektantů, autorizovaných inženýrů, kteří navíc spolupracují s akademickými platformami. Není proto problémem zhotovit projektovou dokumentaci nebo vypracovat posouzení jakékoliv úlohy speciálního zakládání staveb. Samozřejmostí je konzultační činnost pro obchodní partnery, investory nebo projekční kanceláře. Snahou je navrhovat optimální a bezpečná řešení.

Reference

Reference

Naše stavby jsou převážně na území České republiky, případně se účastníme projektů i v okolních zemích jako je Slovensko nebo Rakousko. Naši odborníci jsou také často přizváni k větším projektům Keller Group po celém světě. Podívejte se, co jsme realizovali, možná Vás i inspirujeme v přípravách Vašeho projektu.

KELLER GROUP

Stavíme ve více než 30 zemích na 5 kontinentech a tak máme finanční podporu, know-how, zkušenosti a kapacitu, abychom mohli řešit i některé z největších a nejnáročnějších projektů po celém světě. Pokud hledáte firmu, která bude schopná zajistit Váš projekt kdekoliv na světě a přitom s Vámi bude komunikovat jen jeden zástupce, jsme to právě my. Nebo se jen nechte inspirovat projekty z jiných zemí na našich centrálních stránkách.

Kvalita

Firma vlastní od roku 2001 certifikát jakosti ISO 9002:1995. V roce 2003 společnost úspěšně překlopila systém jakosti na typ ISO 9001:2001.

Tyto certifikáty dokládají uplatňování zásad systémů řízení uvedených v mezinárodně uznávané normě ČSN EN ISO 9001. Na uvedené výrobní činnosti zajišťujeme i kompletní projektovou dokumentaci včetně statických výpočtů a posouzení.

Certifikáty

POZNÁMKA

Firma Keller se považuje za úspěšného řešitele složitých problémů při komplexních úlohách zakládání staveb a vlastními metodami a ideami zejména v oblastech zlepšování základových půd a injektážních technik.