GEMATEST® s.r.o.

GEMATEST® s.r.o.
Geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb. Laboratorní a polní geotechnické zkušebnictví v akreditované laboratoři (zkoušky geomechaniky zemin, hornin, kameniva, stavebního kamene, recyklátů apod).

Jak nás kontaktovat?

Adresa

GEMATEST® s.r.o.
Dr. Janského 954
252 28, Černošice
IČO: 47541695

O nás

V roce 2004 jsme, vzhledem k nárustu objemu prací v oblasti laboratorních zkoušek geomechaniky zemin, hornin a kameniva, zřídili vedle naší stávající akreditované laboratoře geomechaniky v Praze další laboratoř geomechaniky v Černošicích u Prahy.
Obě laboratoře geomechaniky jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou pro provádění základních i speciálních zkoušek mechaniky zemin, hornin a kameniva. Většina zkoušek je na obou pracovištích prováděna jako zkoušky akreditované.

Sortiment

Nabízíme široké spektrum odborných činností osob autorizovaných pro obor geotechnika, osob s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii, hydrogeologii a analytické chemii. Služby, konzultace a realizace poskytujeme v následujících oblastech :

 • geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb
 • laboratorní zkušebnictví v akreditované laboratoři (zkoušky zemin,hornin, kameniva, recyklátů)
 • polní geotechnické zkušebnictví v akreditované laboratoři (zatěžovací zkoušky, penetrační sondování)
 • kontrolní zkoušky při realizaci staveb, geotechnický dozor investoraí
 • kontroly hutnění zemin a sypanin, stanovení únosnosti podloží staveb
 • chemické analýzy vod povrchových, podzemních , odpadních
 • chemické analýzy zemin, odpadů, půd a jiných materiálů
 • speciální chemické analýzy (např. rozbory vlasů)
 • pedologické rozbory zemědělských půd
 • řezání, drcení, půlení hornin, kamene, dlažby,
 • drcení a mletí vzorků, přípravy analytických vzorků pro další analýzy
 • vývoj software specializovaného na oblast geotechnického zkušebnictví
 • projekty, návrhy a realizace zkušeben pro geotechnické laboratorní a polní zkoušky 

- Laboratorní zkoušky mechniky zemin, hornin, kameniva v akreditované laboratoři

- Laboratoř analytické chemie

- Geotechnika a inženýrská geologie
 

Doprava a mechanizace


Technické vybavení :
LABORATOŘ ANALYTICKÉ CHEMIE :
- atomový absorpční spektrometr Perkin - Elmer PE 5000
- atomový absorpční spektrometr Perkin - Elmer s grafitovou kyvetou HGA 500
- kapalinový chromatograf HPLC Pye Unicam PU 4100 s UV/VIS detektorem
- coulometrický titrátor STROHLEIN 701
- automatický titrátor Radiometr TTT 80
- spektrofotometr Pye-Unicam PU 8600
- kalorimetr IKA C 400
- analyzátor síry LECO SC 132
- přístroj na stanovení rtuti TMA 254
- IR spektrometr SPECORD 75 IR na stanovení NEL
- analytické váhy Sartorius a další laboratorní zařízení a vybavení
- automatickou míchačku (AUTO MORTAR MIXER) od firmy MATEST
- přenosný kolorimetr na stanovení volného a celkového chlóru
- laboratorní přístroj na stanovení pH, konduktivity, rozpuštěného kyslíku od firmy HACH-LANGE.

PRACOVIŠTĚ GEOTECHNIKY:
- přístroje ke stanovení zhutnitelnosti Proctor firem Infratest a Strassentest (2ks)
- lisy pro zkoušky únosnosti CBR a zkoušky hornin (2 ks)
- propustoměry pro stanovení propustnosti zemin: tlakový propustoměr fy Infratest (1ks), propustoměr s konstantním spádem fy Strassentest (1ks)
- edometrické krabice pro zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti (30 ks)
- triaxiální smykový přístroj pro stanovení neodvodněné smykové pevnosti UU (1 ks)
- krabicové smykové přístroje pro stanovení efektivní a reziduální pevnosti (2ks)
- laboratorní míchačka fy MATEST
- automatický přístroj pro stanovení meze tekutosti – Švédský kužel fy MATEST(2 ks)
- Cassagrandeho přístroje pro stanovení meze tekutosti (4 ks)
- Přístroj pro stanovení relativní ulehlosti zemin
- Váhy (různých typů, váživosti apod)
- Automatický vibrační přístroj pro stanovení zrnitosti zemin
- sady pro stanovení zrnitosti (síta, hustoměry, odměrné válce)

Sušárny, různé typy a velikosti :
- Automatický přístroj pro stanovení ekvivalentu písku
- Jankův vápnoměr
- Laboratorní vrtulkový přístroj pro stanovení neodvodněné smykové pevnosti
- Vodní lázeň Aquarius a lázeň písková
- Různé laboratorní pomůcky (misky, pyknometry, hustoměry, odměrné válce apod.)
- Otlukový buben Los Angeles (1 ks)
- Padostroj ke zkoušce drtitelnosti v tlaku
- Statická zatěžovací deska fy Infratest (s automat.registrací tlaku a deformace)
- Lehká dynamická deska pro rázovou zatěžovací zkoušku (1ks)
- Membránové objemoměry pro stanovení objemové hmotnosti in situ (2 ks)
- Přístroj pro odběry neporušených vzorků s dynamickým závažím a kalibrovanými odběrnými válci (1ks)
- Lehká penetrační sonda typu proctorovy jehly (1ks)


PRACOVIŠTĚ TECHNOLOGIE A PŘÍPRAVY VZORKŮ :
- okružní pila s diamantovými kotouči
- laboratorní mlýnky Retsch a Fritsch
- zařízení Mecapol pro leštění hornin

Další vybavení :
- 2 terénní auta
- 4 osobní auta
- standardní kancelářské vybavení (PC , tiskárny, faxy, skenery apod.)
- programové vybavení (MS Office, vlastní programy pro geotechnické zkušebnictví vyvíjené ve spolupráci s externím programátorem firmy GEMATEST® s.r.o. RNDr.Ottou Veselým, firemní programy vyvinuté pro zkušební přístroje pro chemické analýzy a geotechnické měřící přístroje apod).

Reference

Dokumenty

Certifikáty

Akreditovaná laboratoř ČIA č. 1291.

Na koho se obrátit

Prokura společnosti
Mgr. Přemysl Urban
602 322 813
Středisko analytické chemie
Ing. Jan Manda
251 642 189

Další adresy

Pracoviště geotechniky se nachází v Praze 2, Vyšehradské ulici č. 47

Zařazení do kategorií