EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Chornice

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Chornice

Drcené kamenivo - Droba


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Chornice
Kamenolom Chornice
569 43, PP24, Jevíčko
IČO: 27096670

Otevírací doba

duben-prosinec
Po - Pá:      6:00 - 15:45
leden-březen
Po - Pá:      7:00 - 15:15

O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CZ . Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 27 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů, 2 pískovny, 2 recyklační centra a 3 skládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).

Sortiment

 • PDK, frakce 0/4
 • PDK, frakce 0/4 MN (mimo normu)
 • PDK, frakce 0/8 MN (mimo normu)
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/11
 • PDK, frakce 11/16
 • PDK, frakce 11/22
 • PDK, frakce 16/32
 • PDK, frakce 0/32 ŠDb
 • PDK, frakce 0/32 kv
 • PDK, frakce 0/63 ŠDa
 • PDK, frakce 0/63 ŠDb
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, frakce 32/63 B
 • PDK, frakce 0/125
 • PDK, frakce 63/125
 • PDK, odhlinění
 • LK netříděný
 • LK tříděný (strojně tříděný)
 • LK 150/300
 • PK Nestandard
 • PK Nestandard 2
Název produktu: LK 150/300 (tříděný lomový kámen)
Popis produktu: Výrobek LK 150/300 vzniká vytříděním přímo z rozvalu (rozpojená masa horniny po trhacích pracích) pomocí mobilní třídicí technologie. Jedná se tedy o vytříděný lomový kámen bez jakýchkoliv nežádoucích příměsí. Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědočerveného zbarvení.
Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba. Zrnitost droby kolísá od jemnozrnné do hrubozrnné, nejčastěji je droba středně zrnitá. Makroskopicky lze v hornině odlišit slídu, křemen, živec a pestré horninové úlomky. Textura horniny je téměř všesměrná, struktura horniny je psamitická. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré.
Doporučené použití: Lomový kámen má široké využití, především se uplatňuje při realizaci zahradní architektury, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Jde zejména o výstavbu pohledových opěrných zdí, k výstavbě gabiónových stěn a plotů, k výstavbě říčních propustků apod.

Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru lomy Morava:

Elena Ryparová, elena.ryparova@vinci-construction.com , tel.: 556 312 334, mobil: 731 609 467

Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodní referent
Bc. Josef Kuběnka
556 312 364 , 724 210 542 , fax: 556 748 271
Referent logistiky
Elena Ryparová
731 609 467, 556 312 334
Manažer obchodu Lomy
Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Ředitelství společnosti:
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec XI - Růžodol I


Pobočky