BIOKOMP s.r.o.

BIOKOMP s.r.o.

Specializujeme se na efektivní zpracování a recyklaci bioodpadu, výrobu kompostu a zahrádkářského substrátu. Ukládka stavebního odpadu, návoz vykácených dřevin, pařezů, odpadového dřeva.

Sběrný dvůr.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

BIOKOMP s.r.o.
Provozovna Křížné cesty
687 08, Buchlovice
IČO: 02307235

Kontakt

Telefon: 572 595 058
Mobil: 731 506 341
E-mail: info@biokomp.cz
Web: www.biokomp.cz

Sortiment

Převzetí stavebního odpadu

Tato služba je především pro občany a po dohodě také pro firmy.

STAVEBNÍ ODPAD vzniká při demolicích a zemních pracích, při výstavbách a opravách. Můžeme jej rozdělit na směsný stavební odpad (cihelné sutě), betonové kry, živičné kry (asfalt), dřevo z demolic a výkopové zeminy, písky, jíly, břidlice, opuky apod. Toto vše se dá recyklovat a následně využívat.
Dříve byl stavební odpad většinou odvážen na skládky, kde byl nevhodný pro svůj velký objem. Až v 80. letech 20. století začal narůstat tlak na zpracování stavebního odpadu. Rozvoj recyklace pak nastal v 90. letech. Pro zpracování stavebního odpadu se používají demoliční nůžky a kladivo, mobilní stroje – drtiče a třídiče. Ty mají vysokou výkonnost – až několik stovek tun za hodinu.

CO S RECYKLÁTY?
Využitelnost recyklátů je velká:
– betonový recyklát jako náhražka tříděných štěrkopísků
– podsypy parkovišť, silnic, cest
– podsypy betonových konstrukcí podlah objektů a hal jako náhražka štěrkodrtí
– násypy zemních těles komunikací, drážních těles, protipovodňových hrází jako náhražka
vytěžené zeminy
– dřevo se rozdrtí na štěpku, která se využívá energeticky jako palivo v elekrárnách
nebo materiálově (např. výroba OSB desek)
– cihelný recyklát na zásypy, zpevnění cest, podsypy pod zpevněné plochy apod.

PROČ RECYKLOVAT STAVEBNÍ ODPAD?
– ze stavebního odpadu vzniknou nové suroviny
– můžeme snížit těžbu v pískovnách, likvidaci kopců dalšími kamenolomy
– zpomalíme čerpání přírodních zdrojů, snížíme zatížení životního prostředí

Převzetí bioodpadu

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Bioodpadem respektive biologicky rozložitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech se rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.

Patří sem bioodpad z domácností, ze zahrad a všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, z výroby a zpracování potravin. Dále to jsou odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod.

Odpady biologického původu tvoří v komunálním odpadu kvantitativně významnou část. Obsahují rostlinné živiny a organické látky které je možno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo kompost.

Zpracování bioodpadu probíhá na Kompostárně v Buchlovicích. Výsledkem tohoto procesu je kompost.

Možnost návozu vykácených dřevin, pařezů, odpadového dřeva.

Provozovna kompostárna Křížné cesty Buchlovice otevřena

  
pondělí – pátek:   7:00 – 16:00
sobota:                    8:00 – 12:00 

Sběrný dvůr

PROVOZNÍ DOBA:

Provoz letní (1.4. – 31.10.):   po – pá: 7:00 – 17:00 , sobota:  8:00 – 12:00

Provoz zimní (1.11. – 31.3.):  po – pá: 7:00 – 16:00 , sobota:  8:00 – 12:00

Reference

Galerie

Na koho se obrátit

Jednatel
Ing. Miloslav Maňásek
603 212 587
Kompostárna
Mgr. Jiří Vycudilík
572 595 058, 731 506 341

Ceník

Ceník zemin
Ceník Biokomp

Další adresy

Sídlo :
Kostelanská 2128
686 03 Staré Město


Zařazení do kategorií