Průmyslové podlahy Plaček, a.s. - rekonstrukce a sanace nadzemního parkoviště Futurum v Brně

Odstranění stávající vrstvy a její nahrazení novým povrchem splňujícím základní požadavek na nepropustnost. Důraz byl kladen na alternativní technologie se schopností aplikace na vlhký podklad.

    

Objekt se nachází na Vídeňské ulici v Brně a byl dokončen v roce 2001. Je třípodlažní a s obchodním centrem Futurum je propojen visutým koridorem. Všechny podlaží slouží k parkování osobních vozidel návštěvníků centra.

 

Jedná se o montovanou betonovou konstrukci se zmonolitňující betonovou deskou. Půdorysná plocha objektu je 100 x 100 m. Předmětem rekonstrukce byl povrch 3.NP střešního parkoviště, kde povrchová úprava přes několikeré opravy nebyla vodotěsná a voda zatékala do betonové konstrukce objektu. Počet parkovacích míst na střeše je 418, plocha je spádovaná ke vpustím s vyhříváním.

 

Stav před započetím rekonstrukce

Skladba 3.NP:

  ■ montovaná betonová konstrukce z T profilů;

  ■ zmonolitňující betonová deska tl. 150 mm;

  ■ povrchová úprava na bázi PU s pružnou membránou uprostřed.

 

Obr. 1. Celkový pohled na budovu parkoviště

  

Defektní místa:

  ■ trhliny v místě dilatačních spár skrz PU vrstvu (obr. 2);

  ■ odpojený povrch od podkladu způsobený osmotickým tlakem (viz níže), obr. 3;

  ■ netěsný povrch v okolí ocelových rámů vpustí;

  ■ rozšířené dilatace v atice z důvodů dotvarování konstrukce;

  ■ trhliny obvodové atiky (obr. 5).

Voda vnikala do konstrukce, kde způsobovala výkvěty a poškozovala ocelovou výztuž (obr. 6).

 

Osmotický tlak

„Voda z betonu obohacená solemi spolu se sloučeninami z penetrace (i nevytvrdlými produkty) se dostává vzlínáním do vhodné dutiny nad penetrační vrstvou a je pak dotována další vodou z betonu kvůli osmóze.

 

Obr. 2. Trhliny v místě dilatačních spár 

 

Obr. 3. Odpojený povrch od podkladu způsobený osmotickým tlakem

 

Obr. 4. Schéma vzniku osmotického tlaku v souvrství střechy

 

 

Obr. 5. Trhliny obvodové atiky

 

Obr. 6. Průnik vody do konstrukce

 

 

 

Obr. 7. Schémata provedených detailů

    

Objem vody v dutině tím nabývá a destruuje okolí, konstatoval Ing. Martin Zadělák ze znaleckého ústavu Qualiform, a.s. Brno, viz obr. 4.

 

Požadavky na řešení vad díla

Objednatel chtěl provést odstranění stávající vrstvy a její nahrazení novým povrchem splňujícím základní požadavek na nepropustnost.

Důraz byl kladen na alternativní technologie se schopností aplikace na vlhký podklad. Součástí řešení byl požadavek na systémové řešení detailů, tzn. napojení na atiku, utěsnění vpustí, přemostění objektové dilatace.

 

Varianty řešení

Existují dva přístupy k řešení povrchů střešních parkovišť:

  ■ PU membránové systémy;

  ■ stříkaná latexová izolace plněná ostrohranným kamenivem – čedičem.

 

První řešení bylo na střeše aplikováno a neosvědčilo se. Hlavní důvody byly nikoliv v použitých materiálech, ale ve způsobu jejich aplikace. PU systémy vyžadují maximální vlhkost podkladu na úrovni 4 %, což je hodnota, kterou nelze objektivně ověřit při větších plochách bodovým měřením. Druhým rizikem je nedořešení detailů napojení na atiku, vpusti a objektovou dilataci, k nimž se litý povrch obvykle jen dolije. Objednatel tedy zvolil druhou variantu, která se od první liší v těchto bodech:

  ■ povrch je difúzně otevřený a lze jej bez problémů aplikovat na vlhký podklad po dešti;

  ■ neztrácí svou tažnost se stárnutím materiálu vlivem UV záření;

  ■ systémově řešené detaily.

 

 

Zvolený postup opravy

Odstranění současného povrchu frézováním, malou silniční frézou, vyhlazení povrchu menšími frézami, zabroušení povrchu diamantovou bruskou, vyčištění povrchu tryskáním.

Provedení detailů viz obr. 7–12.

 

Výsledek a zkušenosti s užíváním

Provedená úprava zabránila vnikání vody do konstrukce. Montáž retardérů zpomalila provoz a omezila poškozování instalací v ploše. Ze systémových řešení se zrodilo kvalitní dílo.

 

Vyjádření objednatele

Skanska, a.s., se rozhodla pro tuto technologii opravy, protože jako jediná nabízela provedení bez vlivu počasí a také systémově řešila kritická místa. Kvalita provedení

splnila očekávání, střecha je těsná. Voda při dešti plynule odtéká, protiskluzný povrch je bezpečný i za sněhu a náledí.

 

 

Autoři: Ing. Jindřich Plaček,

Průmyslové podlahy Plaček, a.s.,

Ing. Vladislav Kufa, Skanska, a.s.

 

 

Obr. 8. Napojení na atiku

 

Obr. 9. Utěsnění vpustí

 

Obr. 10. Přemostění objektové dilatace elastickým pásem Sika Combiflex omu po provedené opravě

  

 

Obr. 11. Detail aplikace stříkáním

 

 

Obr. 12. Technologický proces pokládky jedné vrstvy – stříkání izolace, strojní zásyp čedičem zrnitosti 4–6 mm, s následným zaválcováním

  

 

Obr. 13. Střecha parkovacího domu po provedené opravě

 

 

Datum zveřejnění: 3.4.2012 , Autor: PRŮMYSLOVÉ PODLAHY PLAČEK a.s.

Zpět na všechny novinky

Novinky

Potřebujete pomoci s Betonserverem?

Ozvěte se nám

E-mail info@betonserver.cz